Olet täällä

SSHY ja kuvakokoelman tekijänoikeudet

Facebookissa ja eri yhteyksissä on käyty keskustelua, saako SSHY:n kuvakokoelman kuvia julkaista tai muuten esittää muiden kuin jäsenten nähtäville. Kyllä saa - yksittäisiä kuvia ja sitaatteja saa julkaista. Tekijänoikeus ja sen rajoitukset perustuvat lakiin, eikä tekijä voi yksipuolisella tahdonilmaisulla laajentaa tekijänoikeuttaan, joten kiellolla ei ole oikeudellista pätevyyttä. Vaikka tämä ei ole aivan suoraviivainen asia, kuten tekijänoikeudet ja yleisesti ottaen muutkaan lakiasiat eivät ole, on tämä varsin selvä. Seuraavassa tarkennusta asiaan. Koska sisältöön ( kuviin kirkonkirjojen ja vastaavien dokumenttien sivuista) ei ole tekijänoikeuksia, on tässä tarkasteltava kokoelmaan ja sen tekemiseen liittyviä oikeuksia. A. Miettisen pyynnöstä I. Virta tarkasteli asiaa ja seuraavassa yhteenveto tuloksista. (Tekstiin täydennetty kysymysten johdosta sopimusta koskeva kohta 8.3.2019)

SSHY:n kokoelmassa on kaksi osaa, julkinen, kaikkien selattavissa oleva ja vain jäsenille avoin. Jäsenpuolen salasana on yhteiskäyttöinen eli kaikilla jäsenillä on sama salasana, joka määräajoin vaihdetaan. Tosin yleisesti on tiedossa, että kuvia rikokseen syyllistymättä katsella myös ilman salasanaa.

Avoimilla sivuillaan yhdistys toteaa, että jäsenille tarkoitettua aineistoa ei ole sallittua kopioida yleiseen käyttöön. Kohdassa UKK (Usein kysytyt kysymykset) SSHY tarkentaa yleistä käyttöä esim. sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi Facebookiin. Facebookissa on sekä julkisia että suljettuja ryhmiä. Käytännössä laajat suljetut ryhmät rinnastetaan julkisiin, kun sen jäsenet tai edes ylläpitäjät eivät tunne kaikkia sen jäseniä. Näin siis laajassa suljetussa ryhmässä julkaiseminen on julkista julkaisemista. SSHY mainitsee, että myös avointa aineistoa julkaistessa on syytä mainita lähde. Lehdissä, kirjoissa ja DVD:llä saa myös jäsensivuilla julkaistuja kuvia käyttää, kunhan mainitsee lähteen.

Asiaa voi tarkastella kahdesta näkökulmasta, Tekijänoikeuslaki ja Sopimusoikeus.

Kenellä on ja millainen tekijänoikeus?

SSHY:n kokoelman ovat tehneet yhdistyksen jäsenet. He ovat luovuttaneet talkootyönsä tulokset yhdistykselle ja tuskin kyselevät tekijänoikeuksiaan, vaikka kuvauksissa onkin tehty iso työmäärä. Joka tapauksessa myös työn tehneillä henkilöilläkin on jonkinlaiset oikeudet tietokantaan, jos tekijänoikeuksia jollakin taholla on.

SSHY ei ole käyttänyt kokoelman tekemisessä luovaa työtä eikä kokoelma muutenkaan ylitä teoskynnystä. Näin ollen kysymykseen tulee vain ns. luettelosuoja (Tekijänoikeuslaki 49 §). Luettelosuoja antaa suojaa, jos työssä on yhdistettynä suuri määrä tietoja ja sisällön kerääminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Luettelosuojan ajatuksena on suojata kokoamistyötä. Kukaan ei voi suojan voimassa ollessa kopioida kokoelmaa tai sen merkittävää osaa ja julkaista sitä yleisölle maksusta tai ilmaiseksi.

Luettelosuoja on voimassa, kunnes 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, kun työ saatettiin yleisön saataviin. Digiarkisto on ollut olemassa vuodesta 2004. Kokoelma tietenkin laajenee, mutta sen sisällöstä ei voi helposti päätellä milloin mikäkin osa kokoelmaan on julkaistu. Tekijänoikeuslaki 8 §: Teos katsotaan julkaistuksi, kun se luvallisesti on saatettu yleisön saataviin. Tämän mukaan sen luettelosuoja päättyy 2019.

Miten kuvia saa käyttää?

Luettelosuoja suojaa koko sisällöstä tai laadullisesi ja määrällisesti olennaisesta osasta tehtäviä kappaleita ja niiden saattamista yleisön saataviin. Luettelosuoja ei siis suojaa yksittäistä ja kokonaisuus huomioiden vähäistä osaa tietokannasta.

Tekijänoikeuslain 23 § mukaan teosta saa siteerata. Julkaistusta teoksesta (huom. siis myös teoskynnyksen ylittävästä tuotoksesta) on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. SSHY:n kokoelma on tehty sukututkimuksellisiin tarkoituksiin, mutta muihinkin tarkoituksiin siteerausta saa käyttää. Yksittäisen kuvan julkaiseminen on kokonaisuutena arvioiden hyvin pieni osa kokoelmaa. Erityisesti jos kuva julkaistaan sen sisältöä sukututkimuksellisessa tarkoituksessa käsitellen, ei tässä todennäköisesti läheskään ylitetä luettelosuojan rajoja, vaan käytetään sitaattioikeutta. Tässä on varmuuden vuoksi "todennäköisesti", koska asiasta ei liene ennakkopäätöstä, mutta käytännössä rajaa ei siis ylitetä.

Jotkin henkilöt ovat puuttuneet jo siihen, että SSHY:n kokoelmassa olevasta sivusta on julkaistu yhden sanan tai vuosiluvun kokoinen leike, jonka sisältöön liittyen on esitetty kysymys. Tällainen lainaaminen on kuitenkin selvästi lain mukaan sallittua. Jopa teoskynnyksen ylittävistä teoksista voi tällaisia osalainauksia tehdä hyvän tavan ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Usein kysymys kuitenkin edellyttää laajemman kuvan tai koko sivun esittämistä.

Mitä kuvan julkaisemisesta voi seurata?

Mitä voi seurata, jos yhdistyksen jäsen ei riko lakia, mutta julkaisee kuvan kokoelmasta vastoin yhdistyksen toivomusta? Yhdistys toimii yhdistyslain ja sääntöjensä mukaisesti. Yhdistys voi erottaa jäsenen vain, jos hän ei ole hoitanut velvoitteitaan, esimerkiksi maksanut jäsenmaksuaan. Ns. rivijäsenellä harvoin onkaan muita velvollisuuksia kuin jäsenmaksun maksaminen. Toinen tapaus on yhdistyksen huomattava vahingoittaminen, esimerkiksi rahojen käyttäminen omiin tarkoituksiin. Kolmas tapaus on, että jäsen ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja (esim. ammatti, asuinpaikka tms). Jäsenen erottaminen ei siis tällaisen menettelyn perusteella tule tässä kysymykseen. Jos jäsen tahallisesti jakaa salasanansa ulkopuolisille, voitaisiin jo arvioida yhdistykselle koitunutta haittaa. SSHY:n jäsenillä on kaikilla sama salasana, joten on hankalaa osoittaa, keneltä salasana on vuotanut.

Sopimusoikeus

Oikeustoimikelpoiset henkilöt ja yhteisöt voivat tehdä sopimuksia. Tässä tapauksessa erityistä sopimusta ei ole syntynyt yhdistyksen ja jäsenen välille muusta kuin sääntöjen noudattamisesta.

Kaiken kaikkiaan

SSHY:llä on intressi suojata kokoelmaa sen kokonaan tai merkittäviltä osin kopioimiselta ja julkaisemiselta, koska tavoite on houkutella uusia jäseniä suljetun osuuden avulla. Myös Tekijänoikeuslain luettelosuoja antaa rajoitettua suojaa kopiointia vastaan. Tekijänoikeuslain 12 § mukaan edes SSHY:n jäsenillä ei ole lupa valmistaa kopioita (koko tietokanta tai laaja osa) tietokannasta myöskään yksityiseen käyttöön niin kauan kuin Tekijänoikeuslaki (luettelosuoja) tietokantaa suojaa.

SSHY:n tietokantaan käytetään yhteiskäyttöistä salasanaa. Normaalisti juuri missään verkkopalveluissa ei tulisi näin menetellä. Salasana antaa oikeudet koko tietokantaan, joten sen karkaaminen lienee merkittävä asia yksittäiseen sitaattiin verrattuna.

Yksittäisen kuvan julkaisemiseen ei siis ole muuta estettä, kuin yhdistyksen toive (ja Tekijänoikeuslain 3 § määräys) lähteen mainitsemisesta ja laajan kokonaisuuden julkaisemisen kielto. Tämä siis mikäli yhdistyksellä on tekijänoikeus kuvakokoelmaan. Lienee SSHY:lle vain eduksi, jos kohtalaisen pieni määrä kuvista julkaistaan muidenkin kuin jäsenten nähtäväksi. Näin kuvat mainostavat ko. palvelua.

Hieman toinen ja ilmeisesti tarkemmin selvittämätön näkökulma tietokantaan on se, että jäsensivuilla olevassa kokonaisuudessa on myös elossa olevia ihmisiä koskevia tietoja. Tietosuojalaki (tietosuojavaltuutetun linjaus) kieltää henkilötietojen julkaisemisen internetissä ilman nimenomaista lupaa. Salasanasuojatulla sukuyhdistyksen sivulla ja sukukirjassa julkaiseminen on vapaampaa, joskin elossa olevia on siinäkin tapauksessa informoitava. Lisäksi kuolleen henkilön henkilötieto saattaa koskea myös elossa olevaa ja tämäkin tuo rajoituksia, jotka on huomioitava. Vaikka SSHY:n sivusto on salasanasuojattu, on se rinnastettava julkiseen julkaisemiseen, koska jäsenistö on laaja eikä kenenkään hallittavissa oleva kokonaisuus.

HUOM: Tämä tarkastelu koskee siis kirkonkirjojen sivuista tehtyä kuvakokoelmaa. Tätä tarkastelua ei saa laajentaa koskemaan esim. määrätystä suvusta koottua sukukirjaa. Näissä kirjoissa on usein mukana henkilön tai perheen vaiheita kuvailevaa tekstiä tai valokuvia, joita voidaan pitää luovan työn tuloksena. Lisäksi sukukirjoissa on sukulaisuuksista eri perustein tehtyjä päätelmiä ja selvityksiä, jotka eivät ole puhdasta tietojen kopioimista ja luetteloimista. Kevennyksenä voisi myös todeta, että luovuus ei tässä tarkoita sukulaisuussuhteiden luovaa soveltamista.

Puhtaasti alkuperäisistä lähteistä kopioiden tehty, henkilöiden nimiä, paikkoja ja päivämääriä ja vastaavia tietoja luetteloiva teos ei ylitä teoskynnystä, mutta useinkin nauttii luettelosuojaa. Jos teoksessa on elossa olevien henkilöiden henkilötietoja tai heitä koskevia tietoja, tulevat sovellettaviksi myös henkilötietoja koskevat lait. Mitä paremmin tehty sukukirja, sitä paremmin se myös nauttii suojaa.

I Virta, A Miettinen

Huom! Jäsensivuilla on paljon muutakin aineistoa, johon SSHY:llä saattaa olla teoskynnyksen ylittävää aineistoa (blogitekstit, vuosikertomukset, pöytäkirjat jne), jota suojaa varsinainen tekijänoikeus. Tämä tarkastelu kohdistui vain talkoilla tehtyyn "kirkonkirjatietokantaan". Vielä kommenttina; myös tätä tekstiä koskee tekijänoikeus.